Terms of Services PREMENY s.r.o.
No image set

Obchodné podmienky

  1. Základné pojmy

Tieto VOP upravujú podmienky pre poskytovanie a predaj produktov a služieb (ďalej iba „Produkty“) spoločnosti DONAUTEX-GLOBUS,s.r.o, Mladoboleslavska 4880/1, 902 01 Pezinok, IČO: 35 855 584, DIČ/IČ DPH: SK2021720338, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Sro, vl.č.28585/B na základe písomne uzavretej zmluvy, resp. akceptovanej objednávky, medzi DONAUTEX-GLOBUS,s.r.o a kupujúcim. (ďalej iba „Zmluva“).

Pojmom "predávajúci" bude ďalej označovaný prevádzkovateľ internetového obchodu spoločnosť DONAUTEX-GLOBUS,s.r.o, Mladoboleslavska 4880/1, 902 01 Pezinok, IČO: 35 855 584 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Sro, vl.č. 28585/B 

Pojmom "kupujúci" bude ďalej označovaná fyzická, alebo právnická osoba vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu. Kupujúci prijíma platnosť týchto obchodných podmienok objednaním produktov u predávajúceho.

V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa všetky právne vzťahy týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom 102/2014  Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, riadia sa všetky právne vzťahy týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník


2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj produktov kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. Na základe riadnej objednávky kupujúceho uskutoční predávajúci potvrdenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po potvrdení považovaná medzi stranami za záväznú. 


3.  Platobné podmienky

V internetovom obchode môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom: 

 - cez Pay Pal a platobnou kartou,

 - prevodom/ vkladom na účet predávajúceho,

 - dobierkou len pri určité produkty, doručované poštou / kuriérom.

- údaje pre platbu prevodom:

IBAN:         SK55 1100 0000 0026 2681 8102

Swift:         TATRSKBX

Ucet/Account name: Donautex-Globus, s.r.o.

Recipient address: Mladoboleslavska 4880/1,

902 01 Pezinok, Slovak Republic

Banka/Bank:     Tatra banka

Bank address: Hodzovo nam.3,

                        81106 Bratislava, Slovac Republic

4. Storno objednávky
 
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim. 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak (sa tovar už nevyrába alebo nedodáva), alebo nevie produkt dodať v určenom termíne. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho  za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.
V prípade zrušenia objednávky predávajúcim sa neúčtujú kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky,  vráti predávajúci už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, v lehote 14  dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
 
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy /vzťahuje sa len na spotrebiteľa/

V súlade s § 7 zák. č. 102/2014  Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov , má spotrebiteľ, ktorý nekupuje produkt v rámci podnikateľskej činnosti, právo odstúpiť od zmluvy do 14   dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe týchto obchodných podmienok. Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť aj akoukoľvek inou formou, obsahujúcou vyhlásenie jeho vôle odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje na osobné prevzatie produktu na prevádzke predávajúceho. 


Kupujúci má právo po prevzatí v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak sa kupujúci rozhodne tovar vrátiť, je oprávnený použiť na to formulár určený na odstúpenie od zmluvy, ktorý je v prílohe č. 1 týchto podmienok. Zakúpený tovar kupujúci zašle spolu s dokladom o kúpe na vlastné náklady späť na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie, a to v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci pri vrátení tovaru zašle tovar nepoškodený vrátane všetkej dokumentácie, príslušenstva, obalu apod. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.


 
6. Dodacie podmienky
 
Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky predávajúcim, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Pri niektorých produktoch sa dátum dodania = dátumu dohodnutého termínu dodania produktu/ služby.

V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať produkt v stanovenej lehote- sa zaväzuje o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Predávajúci dodáva svoje produkty:

-online
* prostredníctvom kuriéra - doručenie zásielky do 3 – 5 pracovných dní. 


Uvedené dodacie lehoty platia v prípade, ak je objednaný tovar na sklade a objednávka je doručená do 14.00h počas pracovného dňa. Keďže ide o doručenie tovaru na diaľku, nie je vyplnený záručný list, nakoľko nie je isté, že zákazník prevezme produkt. Doklad o úhrade kúpnej ceny má pre uplatnenie reklamácie rovnaké účinky ako záručný list. 

Expedičné náklady, podľa uvedenej ceny v eShop-e sú len pre produkty, zasielaný na adresu.
* kuriér – dobierka 3,90 € s DPH 

7. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamačné podmienky

Záručná doba na konzultácie, coaching a školenia sa nevzťahuje. Klient platí za spotrebovaný čas. Záručná doba na tovar sa poskytuje v rozsahu 24 mesiacov alebo do doby jej spotreby. Záruka začína plynúť od prevzatia a zaplatenia veci kupujúcim. 

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Pre tovar, objednaný cez internet, kupujúci má právo vrátiť ho do 14 dni odo dňa dorúčenia bez udania dôvodu a má nárok na vrátenie plnej sumy ceny za tovar, nie však za poštové a balné.

Ak sa vyskytli chyby, sa postupuje nasledovné:

V prípade ak:
* sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. má právo na opravu alebo výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstrániť chyby, alebo vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti 
* sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.; 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho a napríklad vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym používaním výrobku. 


Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim na základe dokladu o kúpe, prípadne vydaným záručným listom. Reklamáciu, reklamovaný tovar /prípadne aj akúkoľvek sťažnosť/ je potrebné zaslať na adresu: DONAUTEX-GLOBUS,s.r.o, Mladoboleslavska 4880/1, 902 01 Pezinok. Kupujúci je povinný dbať na bezpečné zabalenie reklamovaného tovaru tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. 

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní a keď  konečné riešenie reklamácie je vrátenie peňazí- predávajúci sa zaväzuje vrátiť klientovi sumu za tovar do 30 dní od prevzatia reklamácie.

 
8. Opis tovaru a ceny

Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných sekciách na internetovej stránke http://http://www.premeny.sk/shop . Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné a bez ďalšieho navýšenia. Ceny neobsahujú DPH, keďže nie sme platcami DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade tlačovej chyby, prípadne zmeny cien od dodávateľa. V takomto prípade bude predávajúci kupujúceho včas informovať. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky predávajúcim. 
Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až po jeho prevzatí a zaplatení. Predávajúci je viazaný svojou ponukou t.j. potvrdením objednávky vrátane ceny do jedného mesiaca od potvrdenia objednávky. 
 

9. Ochrana osobných údajov

I. Prevádzkovateľ informačného systému 
Prevádzkovateľ informačného systému internetového obchodu je spoločnosť DONAUTEX-GLOBUS,s.r.o, Mladoboleslavská 4880/1, 902 01 Pezinok, IČO: 35 855 584 ,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Sro, vl.č. 28585/B 
II. Súhlas dotknutej osoby 

Kupujúci /ďalej aj ako „dotknutá osoba“/ zaslaním objednávky dáva predávajúcemu /ďalej aj ako prevádzkovateľ“/ súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracovával a uschovával jeho osobné údaje na účel uvedený v bode 3 nižšie a v rozsahu uvedenom v bode 4 nižšie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie za rovnakým účelom. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.


III. Účel spracúvania osobných údajov

a)      Uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu,

b)      Vystavenie daňového dokladu – faktúry,

c)      Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru,

d)      Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty,

e)      Evidencia zákazníkov na administratívne účely, 

f)       Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií,

g)      Evidencia pohľadávok a ich vymáhanie, 

h)      Marketingové aktivity, informácie o akciách, novinkách a zľavách,


IV. Zoznam spracúvaných osobných údajov

1)      Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi.

2)      Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:

  a) titul, meno a priezvisko
b) bydlisko
c) kontaktné údaje (tel. č., email)
d) údaje o objednávkach
e) bankové spojenie

3)      V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú vyššie uvedené, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo vzájomného obchodného vzťahu založeného na kúpe a predaji tovaru /kúpnej zmluve/ formou prijatia objednávky a dodania tovaru. 


V. Poskytnutie osobných údajov

1)      Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

2)      Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

3)      Pri odovzdávaní zaplateného tovaru je nutné, aby kupujúci umožnil prevádzkovateľovi alebo dopravcovi overenie jeho totožnosti.


VI. Sprístupnenie osobných údajov
Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb vo vyššie uvedenom rozsahu a za vyššie uvedeným účelom sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a takisto prepravnej spoločnosti. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť prepravnú spoločnosť za účelom skvalitnenia služieb pre zákazníkov. 


 VII. Zverejnenie údajov
Prevádzkovateľ osobné údaje kupujúcich nezverejňuje. Pri odporúčaniach, poskytnuté klientom na webových stránkach predávajúceho, klient sám a dobrovoľné sa rozhoduje či uvedie niektorý svoj osobný údaj ako krstné meno, celé meno, kontakt, alebo ostane v anonymite. Klient môže kedykoľvek takéto odporúčanie sám odstrániť, alebo požiadať o to.


VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby       ? Toto musí ostať cele?

1)        Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)     likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2)        Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) ZOOÚ možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3)        Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a)    spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)    poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.

4)        Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5)        Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6)        Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a)    písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)    osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c)    u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7)        Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8)        Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9)        Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10)     Dotknutá osoba môže svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. uplatniť na emailovej Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo osobne v sídle prevádzkovateľa informačného systému. 

11. Alternatívne riešenie sporu

Ak spotrebiteľ / fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti/ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, môže sa obrátiť na pred


About
Contact

Kalendár

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Najnovšie udalosti:

Žiadne udalosti

Kalendár - hľadať

Search Products

Príbuzné produkty